Privacy beleid Kadootjes Enzo
http://www.kadootjesenzo.nl

Kadootjes Enzo geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kadootjes Enzo.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 08/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de General Data Protection Regulation (GDPR) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

- duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

- onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Kadootjes Enzo is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking
Webwinkelsoftware  / Webwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Mijn Webwinkel. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mijn Webwinkel heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.  is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Mijn Webwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Kadootjes Enzo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•             Voor- en achternaam
•             Geslacht
•             Geboortedatum
•             Geboorteplaats
•             Adresgegevens
•             Telefoonnummer
•             E-mailadres
•             IP-adres
•             Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
•             Locatiegegevens
•             Gegevens over uw activiteiten op onze website
•             Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
•             Lijst met contactgegevens van de klant via een app
•             Internetbrowser en apparaat type
•             Bankrekeningnummer

Webhosting
Mijn webwinkel
Wij nemen web hosting- en e-maildiensten af van Mijn Webwinkel. Mijn Webwinkel  verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mijn Webwinkel  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Mijn Webwinkel  is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
Mijn Webwinkel
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijn webwinkel. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn webwinkel heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Klarna
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
WebwinkelKeur
Kadootjes Enzo is gecertificeerd en aangesloten bij het keurmerk WebwinkelKeur. Zij beoordelen of wij volgens de wettelijke regels voor het online verkopen handelen en houden hier toezicht op door middel van een jaarlijkse keuring. Ook kun je, nadat je je bestelling hebt ontvangen, ons beoordelen hiervoor ontvang je automatisch een uitnodiging. WebwinkelKeur beheert al deze review en is een onafhankelijke partij, op deze manier zijn er alleen echte klantbeoordelingen te zien. Dat is wel zo fijn!

Bekijk ons certificaat op WebwinkelKeur

Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
DHL
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kadootjesenzo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

- per e-mail
- via social media
- per post


Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten. Wij bieden u een nieuwsbrief aan over onze producten en aanbiedingen. U meldt zich aan voor deze nieuwsbrief door deze optie aan te vinken in uw account. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier laat u persoonsgegevens achter. Hiervoor gelden dezelfde regels als de persoonsgegevens die wij verzamelen bij registratie.

Verstrekking aan derden
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u de privacy statements van deze derden:
Facebook
Instagram
Twitter

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Kadootjes Enzo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•             Het afhandelen van uw betaling
•             Verzenden van onze nieuwsbrief
•             U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•             U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•             U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
•             Om goederen en diensten bij u af te leveren
•             Kadootjes Enzo analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
•             Kadootjes Enzo volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
•             Kadootjes Enzo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Kadootjes Enzo op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Kadootjes Enzo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Kadootjes Enzo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kadootjesenzo.nl
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Wij respecteren uw recht op inzage, rectificatie en vergetelheid van uw persoonsgegevens. Daarom kunt u contact met ons opnemen over het verwijderen van uw inloggegevens. Voor deze en andere vragen over ons privacy en cookiebeleid, vragen over inzage of wijzigen van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kadootjes Enzo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kadootjesenzo.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Kadootjes Enzo. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Kadootjes Enzo maakt gebruik van noodzakelijk (functionele) cookies, analytische cookies, en marketing cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op jouw computer. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze je bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en (taal)voorkeuren te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die jouw bezochte websites registreren en zo een inschatting maken van interesses van jou als gebruiker. Cookies onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van jouw surfgedrag.

Kadootjes Enzo en andere partijen kunnen cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

 • het surfen op de website van Kadootjes Enzo makkelijker voor je te maken;
 • onthouden van jouw gegevens, zodat je bij jouw bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
 • het gebruik van onze website te kunnen analyseren en/of optimaliseren;
 • informatie kunnen aanbieden waar jij specifiek in geïnteresseerd bent;
 • kunnen (laten) registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond om zo de advertenties beter op jouw behoefte en interesses af te stemmen en te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet;
 • het kunnen verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie.

Wanneer worden cookies geplaatst?

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij toestemming vragen om cookies te gebruiken. Ga je akkoord met deze cookies voor marketingdoeleinden, dan kunnen wij op basis van deze toestemming versleutelde (gehashed) gegevens delen (oa met Google en Facebook. Daarnaast zijn in onze website social media integraties opgenomen.

Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hieronder vind je een overzicht van de partijen die cookies plaatsen en met welk doel zij dit doen. Klik je op de naam van een partij, dan ga je naar de betreffende cookieverklaring. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij je aan deze regelmatig te raadplegen.

 • Google (statistiek, analyse, advertenties)
 • Facebook (statistiek, analyse, advertenties)
 • Bing (statistiek, analyse, advertenties)
 • YouTube (statistiek, analyse, advertenties)
 • Marktplaats (statistiek, analyse, advertenties)

De meeste browsers kun je zo instellen dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Ik wil geen cookies ontvangen, wat nu?

Via de opt-out in Kadootjes Enzo kun je jouw gegeven toestemming voor cookies voor marketingdoeleinden wijzigen. Het staat je ook vrij om cookies uit te schakelen via je browser. Weet in dat geval dat je instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen steeds opnieuw moet intypen. Als je geen gebruik maakt van onze cookies, kunnen wij ook helaas niet garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald.

Als geen enkele website cookies op jouw computer mag opslaan, kun je het beste jouw browser instellingen aanpassen. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Cookies die al geplaatst zijn, kun je vervolgens verwijderen. Let er wel op dat je de instellingen voor elke browser, elk apparaat en iedere computer die je gebruikt moet aanpassen. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

Google Tag Manager

We gebruiken Google Tag Manager om onder andere te bepalen of een bepaalde cookie mag worden geplaatst nadat je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Daarbij houden we natuurlijk rekening met of je wel of geen toestemming hebt gegeven. Google Tag Manager helpt ons om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Slotopmerkingen Cookies

Wij zullen onze verklaringen aanpassen wanneer onze website of de regels rondom cookies wijzigen. 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Het is Google bijvoorbeeldniettoegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren (hashen).

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken.


Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Kadootjes Enzo  
Veenderij 24       
9231 ML Surhuisterveen
Nederland

T 06 82071934
E info@kadootjesenzo.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Hanneke Frankes

© 2018 - 2024 Kadootjes Enzo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel